menu

     
 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny RozwójW ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój możliwe jest finansowanie badań, rozwoju i innowacji. Przewidziano wsparcie między innymi na prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez naukowców i przedsiębiorców, gdzie wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. Głównym założeniem programu jest hasło: „od pomysłu do rynku”. Oznacza to wspieranie powstawania innowacji: od etapu tworzenia koncepcji innowacyjnych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów lub linii pilotażowych, aż po ich komercjalizację.

PO IR realizowany będzie poprzez 4 priorytety tematyczne oraz priorytet Pomoc Techniczna:

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Działanie 2.2: Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Działanie 2.4: Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
Działanie 4.3: Międzynarodowe Agendy Badawcze
Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

Oś priorytetowa V: Pomoc techniczna
Działanie 5.1: Pomoc technicznaW ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców adresowane są następujące przykładowe priorytety, działania i poddziałania:

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Dla kogo:
• przedsiębiorcy

Rodzaje inwestycji:
• badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej Dla kogo:
• przedsiębiorcy

Rodzaje inwestycji:
• wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R
Dla kogo:
• przedsiębiorstwa,
• konsorcja przedsiębiorstw

Rodzaje inwestycji:
• badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe dużych przedsięwzięć, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw występująca w imieniu branży, przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
Dla kogo:
• przedsiębiorcy

Rodzaje inwestycji:
• tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dla kogo:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rodzaje inwestycji:
• usługi proinnowacyjne (powiązane z aktywnością badawczo-rozwojową lub innowacyjną), świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Dla kogo:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rodzaje inwestycji:
• usługi badawczo-rozwojowe polegające na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego; nowej lub znacząco ulepszonej usługi.Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej
Dla kogo:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rodzaje inwestycji:
• działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe,
• działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
Dla kogo:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rodzaje inwestycji:
• projekty polegające na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez MŚP dostępu do rynków kapitałowych (GPW, NewConnect, Catalyst, zagraniczne rynki regulowane) i pozyskania kapitału o charakterze udziałowym lub dłużnym.Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Dla kogo:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rodzaje inwestycji:
• wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie).Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne
Dla kogo:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rodzaje inwestycji:
• wdrożenie przez przedsiębiorstwo wyników prac B+R (własnych lub zakupionych)Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Dla kogo:
• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rodzaje inwestycji:
• wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji kompleksowych programów promocji polskich specjalności eksportowych, wykorzystujących różne formy promocji.

Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.

ul. Styki 29/5
03-928 Warszawa

tel.: (+48) 22 428 38 02
tel.: (+48) 507 464 728
tel.: (+48) 503 708 627
tel.: (+48) 691 538 884

e-mail: biuro@starplan.pl

Kliknij w mapkę
     Strona główna  |  O nas  |  Biznes plany  |  Fundusze europejskie  |  Szkolenia  |  Referencje  |  Kontakt                                                             Copyrights by StarPlan Sp. z o.o. 2005 - 2017