menu

     
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja RozwójProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz z budżetu państwa. Wspierana jest aktywizacja osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpraca ponadnarodowa, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

PO WER realizowany będzie poprzez 5 priorytetów tematycznych oraz priorytet Pomoc Techniczna:

OŚ PRIORYTETOWA I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

OŚ PRIORYTETOWA II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI
Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
Działanie 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych
Działanie 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji
Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki
Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Działanie 3.2 Studia doktoranckie
Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego
Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
Działanie 4.1 Innowacje społeczne
Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

OŚ PRIORYTETOWA V WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

OŚ PRIORYTETOWA VI POMOC TECHNICZNA
Działanie 6.1 Pomoc techniczna

Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.

ul. Styki 29/5
03-928 Warszawa

tel.: (+48) 22 428 38 02
tel.: (+48) 507 464 728
tel.: (+48) 503 708 627
tel.: (+48) 691 538 884

e-mail: biuro@starplan.pl

Kliknij w mapkę
     Strona główna  |  O nas  |  Biznes plany  |  Fundusze europejskie  |  Szkolenia  |  Referencje  |  Kontakt                                                             Copyrights by StarPlan Sp. z o.o. 2005 - 2017