menu

     
 Rozliczanie projektów unijnych
Rozliczanie projektów unijnych

Usługa rozliczania dotacji unijnych to z naszej strony kompleksowe wsparcie realizatora projektu dofinansowanego przy skutecznym wywiązywaniu się z obowiązków względem instytucji finansujących (wypłacających dotacje unijne). Jest to prowadzenie projektów etap po etapie, w ścisłej komunikacji z instytucjami finansującymi. Nasza firma posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów unijnych z różnych programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Regionalne Programy Operacyjne i różnych województw, gdzie instytucjami finansującymi są np: urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, Regionalne Instytucje Finansujące, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Obecnie posiadamy już kilkadziesiąt rozliczonych z sukcesem projektów realizowanych w ramach działań 8.1 PO IG, 8.2 PO IG, 1-4-4.1 PO IG, 8.1.1 PO KL, 8.1.2 PO KL, 8.2.1 PO KL, 9.1.1 PO KL, 2.3 RPO WM, 1.5 RPO WM, Polski Most Krzemowy. Posiadamy także doświadczenie związane ze zrealizowaniem do końca własnych projektów w ramach PO KL 8.1.1, PO KL 8.2.1 oraz 8.1 PO IG. W zakres usługi wchodzi:

 • przygotowanie projektu na etapie podpisywania Umowy o dofinansowanie (pomoc w zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do jej podpisania, przygotowanie wymaganych oświadczeń oraz aktualnego Harmonogramu Płatności, jako Załączników do Umowy o dofinansowanie),

 • sporządzanie wniosków o zaliczki i/lub płatności pośrednie (refundacyjne) w elektronicznym systemie SL2014, zgodnie z wymogami instytucji finansującej, w tym np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

 • sporządzenie wniosku o płatność końcową po ostatnim etapie trwania projektu,

 • dla projektów badawczych sporządzenie informacji końcowej potwierdzającej wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, zgodnie z wymogami instytucji finansującej, w tym np. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

 • wykonywanie ewentualnych zmian/modyfikacji narzuconych przez instytucję finansującą do wyżej wymienionych wniosków,

 • nadzór nad kompletowaniem i gromadzeniem wszystkich niezbędnych dokumentów do wyżej wymienionych wniosków, w tym dołączanie w systemie SL2014 zeskanowanych dokumentów poświadczających poniesione wydatki (podlegających później weryfikacji przez firmy, którym instytucja finansująca, np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zleciła dokonywanie kontroli w siedzibie beneficjenta), w tym księgowych otrzymanych od Klienta, w szczególności: faktur, rachunków, list płac, deklaracji ZUSowskich, umów, oświadczeń, protokołów zdawczo-odbiorczych, wyciągów z rachunków bankowych, potwierdzeń przelewów, itp.,

 • bieżący kontakt z opiekunem merytorycznym z instytucji finansujących, w tym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: korespondencja pocztą tradycyjną, mailowa, telefoniczna i wyjaśnianie wszystkich bieżących kwestii, w tym dotyczących ewentualnych wniosków o zmiany i aneksów do Umowy o dofinansowanie,

 • kontakt z księgowością projektu, doradztwo przy księgowaniu dokumentów i pomoc w ich opisywaniu, w szczególności: faktur, rachunków, list płac, deklaracji ZUSowskich, umów, oświadczeń, protokołów zdawczo-odbiorczych, wyciągów z rachunków bankowych, itp., poświadczających dokonywane wydatki,

 • wprowadzanie ewentualnych zmian do wniosku o dofinansowanie,

 • bieżący kontakt z instytucją finansującą, korespondencja pocztą tradycyjną, mailowa, telefoniczna i wyjaśnianie wszystkich bieżących kwestii, w tym dotyczących ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie,

 • pomoc w przeprowadzaniu i obsłudze procedur ofertowych i/lub rozeznania rynku, w tym zamieszczanie ogłoszeń na portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl,

 • rozwiązywanie sytuacji trudnych i wyprowadzanie z zaległości,

 • asystowanie i wyjaśnianie niezbędnych kwestii podczas wizyt kontrolnych projektu z instytucji finansujących, w tym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w siedzibie beneficjenta lub innych instytucji uprawnionych do dokonywania kontroli (w tym ewentualnych niezbędnych audytów),

 • inne nie wymienione wyżej czynności służące do sprawnego przebiegu projektu, w tym monitorowanie i kontrolowanie projektu pod kątem wymogów projektu współfinansowanego.

Powyższy zakres usług rozliczania dotacji unijnych może zostać dostosowany do indywidualnej specyfiki projektu Klienta.


Wśród obsługiwanych firm znalazły się m.in.:


 • ITMAGINATION Sp. z o.o. – wdrożenie systemu B2B, nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-078/12,

 • ITMAGINATION Sp. z o.o. – wdrożenie systemu B2B na inne procesy, nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-416/12,

 • ITM OUSOURCING Sp. z o.o. – wdrożenie systemu B2B, nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-350/14,

 • Nasz Administrator Sp. z o.o. – wdrożenie systemu B2B, nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-540/14,

 • PTQV Sp. z o.o. – portal turystyczny, nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-477/13,

 • FashionCreator Magdalena Orzechowska – innowacyjny portal z branży modowej, nr projektu: UDA-POIG.08.01.00-14-904/13,

 • SafeLaw Sp. z o.o. – wdrożenie systemu B2B, nr projektu: UDA-POIG.08.02.00-10-108/13,

 • e-concordia.pl Sp. z o.o. – portal you4me.pl, nr projektu: UDA-POIG.08.01.00-14-255/09,

 • ITMAGINATION Sp. z o.o. – szkolenia informatyczne z technologii .NET, nr projektu: POKL.08.01.01-32-141/10,

 • Thinkbox Zbigniew Szatkowski – marketingowa gra symulacyjna, nr projektu: UDA-POIG.08.01.00-14-540/09,

 • Fundacja Allternet – przedszkole na terenach wiejskich, nr projektu: PO KL 09.01.01-14-050/10,

 • S4R Sp. z o.o. - platforma do wspomagania sprzedaży B2B, nr projektu: UDA-POIG.08.01.00-14-322/12,

 • E5 Polska – wdrożenie systemu CRM, nr projektu: RPMA.02.03.00-14-052/11,

 • Centrum Zasobów Cyfrowych Sp. z o.o. – innowacyjne narzędzie do postprodukcji filmowej, nr projektu: UDA-POIG.08.01.00-14-256/12,

 • Centralne Konsorcjum Pralnicze – innowacyjne urządzenia piorące, nr projektu: RPMA.01.05.00-14-132/10,

 • GAMENTION Sp. z o.o. – stworzenie portalu e-edukacji w zakresie tworzenia gier komputerowych, nr projektu: UDA-POIG.08.01.00-14-B77/13.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Doradztwo Gospodarcze StarPlan Sp. z o.o.

ul. Styki 29/5
03-928 Warszawa

tel.: (+48) 22 428 38 02
tel.: (+48) 507 464 728
tel.: (+48) 503 708 627
tel.: (+48) 691 538 884

e-mail: biuro@starplan.pl

Kliknij w mapkę
     Strona główna  |  O nas  |  Biznes plany  |  Fundusze europejskie  |  Szkolenia  |  Referencje  |  Kontakt                                                             Copyrights by StarPlan Sp. z o.o. 2005 - 2017